به سفارش مشتری

بیس میکس

مکمل غذایی

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

مقدار و روش مصرف:

مقداردارو و مدت زمان درمان بایستی تحت نظر دکتر دامپزشک یا متخصص تغذیه تعیین گردد.

بیس میکس
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company