تایلوزین

فارماسین®۲۰٪ تزریقی

آنتي باکتریال

محلول تزریقی

گونه هدف : دام

میزان  و نحوه مصرف :

گاو : درمان مجاری تنفسی ، بیماری های  ناشی ازمیکروارگانیسم های گرم -مثبت وگونه های استرپتوکوکوس،استافیلوکوکوس ،مایکوپلاسما ونکروباسیلوز پانارتیوم یا روت فوت

گوساله:درمان عفونتهای تنفسی ونکروباسیلوز

گوسفند وبز :درمان عفونتهای تنفسی ،بیماری های  ناشی ازمیکروارگانیسم های گرم -مثبت وگونه های مایکو پلاسما

 

فارماسین®۲۰٪ تزریقی
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company