داکسی سایکلین ۱۰٪

داکسی‌سایکلین ۱۰٪

آنتی باکتریال

محلول خوراکی

گونه هدف : طیور

نحوه  ومیزان مصرف :
۱۰-۲۰ میلی گرم داکسی سایکلین هایکلات روزانه به ازای هرکیلوگرم وزن بدن و یا ۰٫۵ تا 1 لیتر محلول داکسی سایکلین ۱۰٪ در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز.

داکسی‌سایکلین ۱۰٪
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company